تماس با ما

شماره تماس های ضروری ( پیش شماره : ۰۳۱)

ردیف

شرح

شماره تماس

۱

ریاست

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۷۷

۲

نمابر دفتر ریاست

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۷۵

۳

معاونت

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۸۰

۴

دفترفرهنگ

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۷۱

۵

کارشناس آموزش

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۹۰

۶ امور دانشجویی

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۷۳

۷ امور مالی ۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۸۹
۸ امور اداری

۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۷۲

۹

حراست ۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۹۱
۱۰ تلفن خانه (نگهبانی ) ۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۸۶ / ۰۳۱-۵۴۲۱۰۵۸۸

راه های ارتباطی با دانشگاه از طریق شبکه های مجازی

ردیف

شرح

شماره تماس

۱

آدرس کانال تلگرامی

@IAUNatanz

۲

آدرس کانال ایتا

@natanziau

۳

آدرس کانال سروش

@IAUNatanz

۴

صفحه اینستاگرام

@IAUNatanz