تقویم آموزشی نیمسال اول۹۹-۹۸

انتخاب واحد:                 09/06/98  الی  21/06/98

             برق،مکانیک،کامپیوتر،ساخت تولید.                            09/6/98 و ۱۰/۶/۹۸

         معماری،معمارمنظر و گرافیک(کلیه مقاطع):                      11/6/98 و ۱۲/۶/۹۸

               حسابداری ، حقوق(کلیه مقاطع):                                 13/6/98 و ۱۵/۶/۹۸

           ثبت نام با تاخیر                                                            ۱۶/۶/۹۷و۲۱/۶/۹۸

Down Ribbon: شروع کلاس ها:     23/06/98

حذف و اضافه:                                          6/7/98  الی ۱۱/۷/۹۸

پایان کلاس:                                                      12/10/98

امتحانات:                                                 ۱۴/۱۰/۹۸ الی ۲۶/۱۰/۹۸


برچسب ها: