لیست رشته های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

کاردانی ناپیوسته کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی کارشناسی ارشد
حسابداری حسابداری حسابداری حقوق حسابداری
کاردان فنی برق-الکترونیک الکتروتکنیک – برق صنعتی مهندسی تکنولوژی       برق-قدرت مدیریت دولتی حقوق خصوصی
نرم افزار کامپیوتر الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر حسابداری مهندسی معماری-معماری
  الکترونیک- الکترونیک عمومی گرافیک مهندسی برق مهندسی معماری- منظر
  مکانیک خودرو معماری مهندسی مکانیک مهندسی برق-مخابرات
  نرم افزار کامپیوتر   ارتباط تصویری  
  گرافیک-گرافیک   مهندسی معماری  
  هنرهای تجسمی-نقاشی      

برچسب ها: